Menu Zamknij

Informacje o projekcie

Motorem rozwoju UE jest aktywność i przedsiębiorczość obywateli państw członkowskich. Kształcenie w obszarze przedsiębiorczości jest zatem istotnym czynnikiem napędowym przyszłego wzrostu UE. Wg. „Zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie” przedsiębiorczość i inicjatywność stanowi jedną z kluczowych kompetencji. Ważne jest zatem opracowanie skutecznych programów i narzędzi służących rozwojowi tych kompetencji w ramach różnych przedmiotów nauczania. W szczególności jest to istotne w państwach Europy Wschodniej, w której tradycyjne profile nauczania marginalizują tematykę przedsiębiorczości, a stosowane modele nauczania preferują wiedzę teoretyczną w minimalnym stopniu rozwijając umiejętności praktyczne i postawy społeczne. W związku z tym na rynek pracy trafiają nieprzygotowane do życia i pracy jednostki, które zaczynają się formować jako osoby przedsiębiorcze dopiero w miejscu pracy.

Celem projektu ENTERPRISE+ jest poprawa jakości kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w wyniku:

  • opracowania programu edukacyjnego rozwijającego postawy przedsiębiorcze uczniów w ramach różnych przedmiotów nauczania
  • podniesienia kompetencji kadry nauczycielskiej

W opracowywaniu rezultatów weźmie udział:

  • 248 uczniów szkół średnich (96 z Polski, 96 z Litwy, 96 ze Słowacji)
  • 30 nauczycieli z Polski, Litwy, Łotwy
  • 50 naukowców, techników, menedżerów i pracowników administracyjnych

W wydarzeniach upowszechniających projekt weźmie udział 340 osób:

  • 180 w Polsce
  • 80 na Litwie
  • 80 na Słowacji

Projekt będzie realizowany w następującym porządku działań:

ETAP 1   Opracowanie projektów rozwiązań edukacyjnych

ETAP 2   Badania fokusowe – weryfikacja projektów (48 uczniów, 24 nauczycieli)

ETAP 3   Produkcja prototypów rozwiązań edukacyjnych

ETAP 4   Testy pilotażowe prototypów i weryfikacja projektów (120 uczniów)

ETAP 5   Wdrożenie produkcyjne rozwiązań w ostatecznej formie

ETAP 6   Pilotażowe wdrożenie programu edukacyjnego i jego usprawnienie (120 uczniów)

ETAP 7   Wydanie rezultatu w ostatecznej formie i jego serwis

ETAP 8   Wydarzenia upowszechniające (340 nauczycieli i osób z grup wpływu) i działania powszechnie upowszechniające rezultaty projektu

Termin realizacji projektu:

1.09.2018r. – 31.08.2021r.